Bejegyzés navigáció

Bináris opciók n rane. Forex stratégia - EMA + Awesome Oscillator - MattOption

bináris opciók n rane

Kao predstavništvu institucionalizovanog obrazovanja ĉesto joj se upućuju kritike kako su znanja nepovezana, meĊutim, mogu se uoĉiti i projekti koji stavljaju naglasak na povezaniji naĉin organizacije i obrade nastavnih sadrţaja organizovanih u tematske celine. Nastavni programi koji su organizovani na taj naĉin pruţaju adekvatniji uvid u gradivo, naroĉito u uzrastu u kome uĉenici još svet posmatraju celovito. Gradivo treba bináris opciók n rane se organizuje na naĉin tako da je povezano u celinu i stavljeno u kontekst sa ostalim predmetima.

Takvim pristupom će gradivo biti jasnije i zanimljivije za uĉenje. Ostavljajući više slobode uĉenicima do izraţaja dolazi veća kreativnost i motivacija za rad koja je jedan od kljuĉnih uslova uspešnosti, a ono je što najviše manjka u školi.

Da bi se ovi projekti ostvarili neophodna je ţelja nastavnika da izmene uloge i da su spremni na saradnju sa svojim kolegama, ali i širom zajednicom. Kljuĉne reĉi: integrisana tematska nastava, podsticanje motivacije, saradnja izmeĊu nastavnika, povezanost škole sa zajednicom. As a representative of the institutionalized education it is often criticized as knowledge unrelated, however, new projects that focus on the interconnected way of organizing and processing of teaching contents connected in topics can also be identified.

bináris opciók n rane

Curricula that are organized in this way provide an adequate insight into the material, especially at the age at which students perceive the world holistically. Teaching material should be organized in such a way so that it is connected in the whole and placed in context with other subjects.

With this approach, materials will be much clearer and bináris opciók n rane. Leaving more freedom for students the emphasis is on the creativity and motivation for the work, which is one of the key conditions of success and what is the most lacking. Keywords: integrated thematic curriculum, encouraging motivation, cooperation between teachers, school connection with the institutions in community.

Uvodna razmatranja U današnje vreme upućuju se brojne kritike postojećem obrazovnom sistemu, ali se istovremeno javlja i sve više inovativnih modela u nastavi. Jedan od njih je integrisana tematska nastava u kojoj ne postoje strogo povuĉene granice izmeĊu razliĉitih predmeta, već se nastavne jedinice razliĉitih oblasti prouĉavaju integrativno, u meĊupredmetnoj povezanosti. Na taj naĉin ostvaruje sinergetsko delovanje svih uĉesnika pa se motivacija uĉenika povećava kroz veću bináris opciók n rane za aktivan i stvaralaĉki rad uĉenika, ali i veću slobodu kroz mogućnost slobodnijih interpretacija iz razliĉitih uglova posmatranja.

Najnoviji rezultati istraţivanja u oblasti kognitivnih stilova i stilova uĉenja ukazuju da svako dete postiţe bolje rezultate ako mu se omogući da uĉi na naĉin koji mu najviše odgovara. Hauard Gardner govori o inteligencijama koje su izraţenije kod pojedinaca Pored toga naglasak se stavlja na unutrašnju motivaciju, jer se uĉenje u tom sluĉaju zabavno samo po sebi i isplati se, a ne jer je neko obećao materijalnu korist Gardner, Najveća prednost teorije višestrukih inteligencija odnosi se na pozitivne aspekte pojedinca, bináris opciók legális su pojedinci najmotivisaniji za uĉenje kada obavljaju aktivnosti za koje su donekle talentovani.

Baveći se takvim aktivnostima verovatno će napredovati i izbeći prekomerno razoĉarenje.

Kroz istoriju se ĉesto diskutovalo o nastavnim sadrţajima i njegovom znaĉaju, a postojeće diskusije i dalje su aktuelne. Umesto diskusija o koliĉini i dubini sadrţaja veća paţnja bi mogla da se posveti naĉinu prezentovanja sadrţaja i njegovom uticaju na motivaciju uĉenika. Uopšte u mnogim teorijama obrazovanja tokom istorije u prvi plan se stavljao upravo sadrţaj onoga što se uĉi, dok su se ostali ĉinioci i komponente u nastavnom procesu zanemarivale.

Kao reakcija na a legmegbízhatóbb bináris opciós kereskedő u refomnim školama došlo je do suprotnih shvatanja koja u velikom broju bináris opciók n rane nisu nisu uspela da se zadrţe do danas, ali su ostavila velik trag u pedagoškoj teoriji i pokrenula niz pitanja.

Neke od reformnih škola zbog svoje prevelike slobode i slabe organizacije nisu opstale, dok su neke škole i danas aktuelne, a neke od njih u odreĊenim modifikacijama se uvode u nastavne procese. U kontekstu prouĉavanja integrisane tematske nastave upravo neophodno izuĉiti meĊuzavisnost sadrţaja i metoda rada kako bi se što lakše postigla integracija. Menjanjem uloge nastavnika i uĉenika, veće su šanse da se uĉenici zaineresuju za gradivo.

Škola se ĉesto optuţuje kao institucija u kojoj su uĉenici prinuĊeni da samo bináris opciók n rane primaju znanje koje je u praksi slabo primenjivo pa ni ne treba da nas ĉudi ĉinjenica o nedovoljnoj motivisanosti uĉenika. bináris opciók n rane

Kategória: Jogtudomány

U tom kontekstu aktuelni su projekti integrisane tematske nastave, kao mogući naĉin za prevazilaţenje ovih slabosti. Zbornik uĉeniĉkih radova «Evo jabuka» publikovan je i upravo ova škola dobila je Svetosavsku nagradu kao najbolja osnovna škola u Republici Srbiji u godini.

Neke od osnovnih ideja integrisane tematske nastave i implementacija projekta «Evo jabuka» biće prikazane u radu. Inspirisana primerima iz prakse u svom master radu pozabavila sam se temom intergracije i mogućnošću da se naprave sliĉni nedeljni projekti u kojima se jedna tema moţe integrisati kroz više predmeta i izuĉiti kao celina. Na taj naĉin su veće šanse da se uĉenici motivišu jer granice izmeĊu predmeta nisu toliko oštre i izdvojene.

Kroz ovakav naĉin rada uĉenici lakše mogu da shvate suštinu teme kroz pristup bináris opciók n rane najviše odgovara njihovim interesima. Integrisana tematska nastava u teoriji Svaki inovativni model rada da bi se okarakterisao kao plodotvoran mora da bude zasnovan u teoriji, ali i proveren u praksi. Dihotomija izmeĊu teorije i prakse uvek se odraţavala negativno ukoliko se naglasak stavljao iskljuĉivo na teoriju ili samo na njen praktiĉni deo.

Model integrisane tematske nastave u Slovaĉkoj predstavlja najrasprostranjeniji inovativni program koji predstavlja nacionalnu primenu ameriĉkog modela autorki S. Kovalikove i Karin Olsen. Teorijski model ima tri osnovna dela; novija istraţivanja mozga, izrada rasporeda kurikuluma i nastavne strategije Matulĉikova Promene koje je projekat doneo u pedagoškoj praksi tiĉu se ne samo promena procesa nastave, već i pripreme nastavnog gradiva.

Pošto se radi o humanistiĉkom modelu, znatno se menja uloga nastavnika-nastavnik u integrisanoj tematskoj nastavi je facilitator samorazvijanja dece kao i usmerivaĉ socijalnih odnosa u školskim razredima.

Nastavnici veliku paţnju posvećuju kreiranju socijalne i emocionalne klime, ukoliko se oslanjanju na neuropsihološka istraţivanja efektivnog uĉenja koja izdvajaju princip nepostojanja ugroţenosti. Nastava je organizovana u veće vremenske celine, podstiĉe poznavanje sveta u celini i vezama, i program obraća veliku paţnju na praktiĉnu upotrebu gradiva već prilikom njegovog uĉenja odnosno upoznavanja sa njim.

Nastavnici u integrisanoj tematskoj nastavi daju prednost kooperativnim formama nastave, a individualni pristup uĉenicima realizuje se pre svega putem ponuĊene bogate palete nastavnih zadataka za sedam tipova inteligencije prema Hauardu Gardneru1.

A magyar alkotmánybíráskodás a normakontroll-hangsúlyos modelltől az egyéni jogvédelem, mint igazságszolgáltatási tevékenység [3] felé tolódott. Az Alaptörvény AB TÜ. A közvetlen panasz fogalma Az Abtv. A normaszöveg alapján a fogalomnak négy sarkalatos eleme van: kivételesség, a jogsérelem, az érintettség, valamint a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati lehetőségek hiánya.

U integrisanoj tematskoj nastavi vodi se raĉuna o savršenom usvajanju gradiva i pruţa se dovoljno vremena za uĉenje. Prilikom planiranja sadrţaja obrazovanja polazi se od prepoznavanja osnovnog, kljuĉnog gradiva.

Veliku paţnju program posvećuje preciznom izdvajanju nastavnih ciljeva, i prilikom pripremanja nastave koriste se moderne metode mentalnog sagledavanja. U pedagoškom vrednovanju koriste se progresivne strategije popisne komunikacije, ocenjivanja, a nastavnici da se trude da Ċake ocenjuju kompleksno, na osnovu portfolija.

Program veliku paţnju posvećuje stvaranju nastavnog kolegijuma, stvaranju celoškolskog kolektiva i sistematskom radu sa roditeljima.

bináris opciók n rane

Integrisana tematska nastava u praksi Ĉlanovi Osnovne škole ĐorĊe Natošević u Novom Sadu ujedinili su se kako bi objavili zbornik radova bináris opciók n rane su objavili u izdanju «Evo jabuka».

U zborniku je prikazan celovitiji pristup gde je pojam jabuke izloţen kroz obrazovne, funkcionalne i vaspitne zadatke. Obrazovni zadaci su se odnosili na elementarne semantiĉke slojeve vezane za pojam jabuke, teme i motive jabuke u knjiţevnim delima iz uĉeniĉe lektire, leksikološka istraţivanja u reĉnicima, kroz uĉeniĉke literarne, muzike i likovne stvaralaĉke radove, istraţivanja u biologiji, geografiji i fizici.

Uz to jabuka je povezana sa praktiĉnim istraţivanjaima iz hemije, domaćinstva-jabuka u kulinarstvu kao i receptima za kolaĉe i druga jela sa jabuama. Funkiconalni zadaci su ostvareni kroz stvaranje zdravih navika za ishranu, razvijanje jeziĉkih bináris opciók n rane na podizanje nivoa razumevanja ali i pravilne produkcije jezika. Kao nadogradnja oĉekuje se njegova krativna upotreba u samostalnim radovima uĉenika i osposobljavanje uĉenika za upotrebu reĉnika i uviĊanje šta se sve moţe nauĉiti iz njega.

Vaspitni zadaci se odnose na jabuku u ishrani, i jabuku ako lek, da ne budemo sebiĉni, da delimo sa drugima. Inicijativa za primenu novih oblika integrativne nastave potekla u saradnji uĉitelja, nastavnika i uĉenika.

Projekat je imao više osnova Bubanj, Petrovaraĉki 9 a neki od osnovnih su: 3. Didaktiĉki okviri za Projekat integrisane nastave Zadaci koji se postavljaju pred vaspitno-obrazovne institucije rövid távú lehetőség az okviru razvoja novih globalnih ideja obrazovanja, odnose se na razradu novih globalnih ideja obrazovanja, odnose se na razradu novih školskih programa i projekata koji ne obezbeĊuju samo povezivanje informacija i veze izmeĊu predmeta nego i unutrašnje jedinstvo predmeta na bináris opciók n rane opštih znanja, intelektualnih operacija i socijalnih i zdravstvenih karakteristika.

Inovacijski procesi u reformiranoj školi otvaraju mogućnosti tematskog planiranja nastavnog sadrţaja i proširivanje repertoara nastavnih strategija i oblika rada. Postojeća školsko-socijalna struktura moţe se menjati za nove integrirane edukativne stvaralaĉke interaktivne teme i oblike rada u koje bi se na temelju pravilne korelacije nastavnih sadrţaja mogli ukljuĉiti nastavnici više srodnih nastavnih predmeta i napraviti zajedniĉki projekt na nivou škole.

Osnovna intencija je postići sinergiju u procesima uĉenja, koja će doprineti razvoju pluralizma ideja, individualnom napretku uĉenika, kreativnosti kao i sintezi nastavnih sadrţaja.

  • A legjobb pénzkeresési módok az interneten
  • Őszinte kereset az internetes felülvizsgálatokon
  • Forex stratégia - EMA + Awesome Oscillator - MattOption
  • Hogyan lehet megfelelő stratégiát kialakítani az opciókhoz
  • ” MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE” by Namesztovszki - Issuu
  • Michael tomsett opciós kereskedés
  • Opciók popov honlapján
  • Full text of "Trane rendszer útmutató "

Posebno treba naglasiti stvaranje dobre radne i saradniĉke atmosfere u odelenjima, a i u školi u celini. Integracija tema iz nastave srpskog jezika i knjiţevnosti s temama drugih srodnih predmeta i njihovo sinergetsko delovanje Savremene didaktiĉke i metodiĉke discipline preporuĉuju šire pristupe koji podrazumevaju funkcionalno povezivanje sliĉnih sadrţaja iz razliĉitih podruĉja u jedinstvene logiĉke celine oko jednog problema ili teme. Na taj naĉin se teme ili problemi mogu višestruko rasvetljavati i istraţivati.

Ovakve, integrisane teme se mogu realizovati bináris opciók n rane okviru jednog predmeta, kao što je to kompleksni predmet Srpske jezik i knjiţevnost u povezivanju nastave jezika i nastave knjiţevnosti i kulture izraţavanja ili interdisciplinarno u timskom radu uĉenika i nastavnika iz više srodnih predmeta.

To je predviĊeno i u pravilnicima o novim nastavnim programima uvoĊenjem obrazovnih podruĉja2. Za realizaciju ovakvih tema potrebna je drugaĉija fleksibilnija organizacija oblika rada u školi od razredno-predmetno-ĉasovnog sistema, kakav je sad u našim školama, odnosno drugaĉije planiranje i programiranje.

Neophodno je uz analitiĉko, ukljuĉiti i tematsko planiranje i osmisliti i druga mjesta za izvoĊenje nastave osim uĉionice ambijentalne radionice, školsko dvorište, park, šuma, muzeji, i dr. U niţim razredima osnovne škole, kada uĉenici svet vide celovito i nedeljivo, tematski vid planiranja gradiva je neophodniji, ali je dobrodošao i na drugim višim nivoima obrazovanja jer uĉenici mogu u svom istraţivaĉkom uĉenju sagledati teme i probleme s razliĉitih strana, da poveţu razliĉita podruĉja uĉenja, logiĉki ih strukturiraju u sisteme pojmova i znanja i tako izbegnu ponavljanje sliĉnog sadrţaja u više školskih predmeta.

Forex stratégia - EMA + Awesome Oscillator

Posebno treba naglasiti da integrativne teme mogu razvijati razliĉite uĉeniĉke potencijale i omogućavaju ispoljavanje njihovih kreativnih sposobnosti. Znanja uĉenika su nepovezana u sisteme, ĉesto isparcelisana, kao u neke ladice zatvorena, i kao takva, najĉešće neprovediva, nekorisna Bubanj, Petrovaraĉki Ta znanja kao da su zatvorena u ladicama i "vade" se zbog ocene samo, a ne ih povezuju sa onim ranijim i primenjuju u odreĊenim ţivotnim situacijama.

Upravo u tome je i najveća mana našeg obrazovnog sistema. Jedan od uzroka takvom stanju je, moţda, i u tome što nema primera timskog rada nastavnika i povezivanja razliĉitih sliĉnih podruĉja kojima bi se mogla stvoriti dobra radna i saradniĉka atmosfera u odeljenjima, a i u školi u celini.

U našim školama nedostaje ona nuţna sinergija svih uĉesnika koja je osnova za bolje rezultate Bubanj, Pertovaraĉki, A reĉ sinergija bi trebala biti jedna od kljuĉnih koja bi mogla promeniti situacije u formalnom obrazovanju. Ovim programom zajedniĉki su sagledane mogućnosti za nove, kreativnije oblike uĉenja i uĉeniĉkog i nastavniĉkog istraţivanja i saradnje, nude se nove teme u nastavnim programima i osmišljavaju postupci korelacije i integracije koje bi motivisale i nastavnike i uĉenike na timski rad.

TakoĊer uviĊeno je i kako se u tom zajedniĉkom uĉenju i istraţivanju, zahvaljujući integraciji s drugim srodnim predmetima i umetnostima, ostvarilo i njihovo sinergetsko delovanje u timskom radu. Pri tom je podsticano uĉenike da se što više ukljuĉuju u sve faze uĉenja i otkrivanja. Odnosno pravljen je plan za svakog uĉenika da bi se već prema svojim mogućnostima i sklonostima aktivno ukljuĉio u zajedniĉko istraţivanje i rad.

Motivacija u nastavnom procesu Uzimajući u obzir koncepciju doţivotnog obrazovanja i potrebu za uĉenjem kako da uĉimo i prilagoĊavamo se sve brţim i uĉestalijim promenama, podsticanje motivacije u školskom sistemu bináris opciók n rane je od imperativa današnjice.

Jasno je da znanja bez mogućnosti njihovog shvatanja i mogućnosti primene nemaju veliku vrednost u svetu promenljivih vrednosti i oĉekivanja. Pored toga, motivaciona stanja u znaĉajnoj meri utiĉu i na odvijanje odreĊenih bináris opciók n rane procesa, posebno opaţanja, pamćenja, uĉenja i mišljanja Grandić, Gajić Imajući ovo u vidu razumljiva su nastojanja da se motivacija stavi u središte procesa uĉenja u cilju postizanja kako intelektualnog tako i opšteg razvoja liĉnosti.

bináris opciók n rane

Niĉković navodi neke znaĉajnije rezultate dosadašnjih istraţivanja na polju motivacije u uĉenju, izmeĊu ostalih i 1 razvojni fenomen motivacije u uĉenju koja se menja sa uzrastom, vezujući se sve više za posredne motive višeg reda, 2 motivacija u poĉetku svakog akta uĉenja ima funkciju usmerivaĉa svesti i glavnog motora dalje aktivnosti u rešavanju problema u smeru ostvarenja unapred postavljenog cilja, 3 takoĊe, motivacija je varijabilna u procesu uĉenja- povremeno se pojaĉava i gasi.

Sistemom dopunskih motivatora uspešno se odraţava na nivo visokog tonusa, do konaĉnog rešenja problema, kad, usled zadovoljenja liĉne potrebe za rešenjem problema, nastaje opuštanje, 4 zapaţena je i povezanost izmeĊu metoda rada i oblika organizacije uĉenja s jedne, i motivacije sa druge strane.

Bináris opciók n rane koje podstiĉu an samostalno i stvaralaĉko uĉenje u oblici u kojima se vodi raĉuna o individualnim mogućnostima i tipovima reagovanja na nastavne mere daju po pravilu, bolje efekte u uĉenju. U sistemu neizvesnosti potrebno je stalno preispitivanje i snalaţenje u ĉesto nepredvidljivim situacijama. OdreĊeni fond znanja je potreban svima, bináris opciók n rane, ono što je danas potrebnije je fleksibilnost i veštine, a upravo kroz oblike rada u školi koji ostavljaju više slobode uĉenicima podstiĉe se kreativnost i motivacija.

Primer programa za integrisanu tematsku nastavu S obzirom da škola nije institucija koja treba samo da prenese znanja uĉenicima, već i da ih osposobi za odreĊene veštine koje istovremeno treba da budu proţete i odgovarajućim vaspitnim uticajem jasno je da to nije nimalo bináris opciók n rane zadatak.

Pojedini pokušaji sliĉnih projekata bili su neuspešni zbog prevelike slobode i neorganizovanosti, meĊutim, projekti integrisane tematske nastave mogu da se ostvare uz unošenje veće doze fleksibilnosti rasporedu ĉasova i stvaranju projektnih nedelja. Uz pomoć priprema pojedinih nastavnika odreĊeni delovi tematske celine mogli bi da se ostvare samo integracijom prethodinh priprema. Pored toga uĉenici imaju obavezu da prave svoje dnevnike u vidu portfolija u kojem je tema samo okvirno zadata i uĉenicima se omogućuje da ga urade vezano za temu na naĉin kako oni doţivljavaju odreĊenu tematsku celinu.

Bináris opciók n rane 1. Tabela 2. Tabela 4. Zakljuĉak Uporedo sa svim promenama u društvu, neophodno je da se i škola menja.

Ĉinjenica je da odreĊeni sistem i forma škole moraju da se zadrţe, meĊutim, veća fleksibilnost pristupu nastavnim sadrţajima i veća otvorenost prema ostalim institucijama, iako zahtevaju kompleksniji rad kako nastavnika tako i celog organizacionog tima u nastavnom procesu, mogu da bináris opciók n rane produktivni na više nivoa.

Podsticanje motivacije jedna je od krucijalnih potreba u školskom sistemu današnice.

bináris opciók n rane

Uĉenici treba da budu motivisani ne bináris opciók n rane za minta opciós megállapodás u toku sistema formalnih stepena obrazovanja, već da budu u spremni da svoje uĉenje nastave i nakon završetka formalnog obrazovanja, ili da ga nadograĊuju kroz neformalno i informalno obrazovanje.

Dobra osnova za ovakvu koncepciju obrazovanja moţe da bude veća mogućnost izbora u školama u kojoj pojedinci bar povremeno imaju mogućnost da se suoĉe sa drugaĉijim oblikom rada koji im daje veću mogućnost da i sami uĉestvuju u konstrukciji sadrţaja kao i naĉinu njegove interepretacije, uz pomoć nastavnika koji se ovde nalazi u ulozi fascilitatora.

Integrisana tematska nastava u svojoj ideji inicijalno se zasniva na planiranju celogodišnje teme, meĊutim, projekti mogu da se organizuju i na nedeljnim nivoima u bináris opciók n rane manjih celina.

Ovakav naĉin zahteva krucijalne promene u nastavnom procesu. Beleške 1 Lingvistiĉka inteligencija se odnosi na govorno izraţavanje i govornu fluentnost, kao i na sve oblike i mogućnosti tog izraţavanja. Ova vrsta inteligencije ukljuĉuje sposobnost efektivne upotrebe jezika, ali se moţe posmatrati i kao sredstvo pamćenja informacija.

Logiĉko matematiĉka inteligencija ukljuĉuje sposobnost da se prepoznaju paterni, da se radi sa apstraktnim simbolima, kao i da se uoĉavaju skrivene veze i bináris opciók n rane izmeĊu datih podataka i informacija.

Ova vrsta inteligencije se najĉešće povezuje sa «nauĉnim mišljenjem». Brojne aktivnosti koje zahtevaju ovu vrstu rezonovanja privući će uĉenike koji su logiĉki jaki i istovremeno će doprineti razvoju logiĉko-matematiĉke inteligencije uĉenika koji se ukljuĉe u ove vrste aktivnosti. Socijalna prostorna inteligencija obuhvata talente za osećanje prostora. Preteţno se odnosi na likovno izraţavanje, crtanje, bináris opciók n rane, navigaciju i sliĉno.

Tu je vaţna sposobnost oblikovanja mentalnih slika, vizuelnog pamćenja i mentalne rotacije Muziĉka inteligencija ukljuĉuje sposobnosti prepoznavanja i korištenja ritmiĉkih i zvuĉnih paterna, kao i osetljivost za draţi u okolini, ljudske glasove i ritam.

Telesno-kinestetiĉka inteligencija je sposbnost korištenja celokupnog tela ili nekih njegovih delova u svrhu rešavanja problema ili izraţavanja emocija.

Pojedinci koji su telesno-kinestetiĉki jaki biti će uspešniji u ovim aktivnostima od onih koji se uobiĉajeno kategorišu u uspešne akademske uĉenike. To svakako moţe doprineti unapreĊenju njihove slike o sebi.

Interpersonalna inteligencija je sposobnost da se razumeju drugi ljudi. Suština interprersonalne inteligencije ukljuĉuje veštinu da se na pravi naĉin prepoznaju raspoloţenja, temperamenti, motivacije i ţelje drugih ljudi, te da se uspešno saraĊuje sa njima.

bináris opciók n rane

Saradniĉko uĉenje posebno odgovara onima koji imaju razvijenu interpersonalnu inteligenciju, ali se moţe razviti i kod pojedinaca koji nisu izvorno obdareni njome. Intrapersonalna inteligencija ukljuĉuje sposobnost samospoznaje, samoprocene vlastitih osećanja, strahova i motiva, odnosno ona predstavlja sposobnost usavršavanja unutrašnjeg ţivota. Školi se prepušta izbor da nastavne sadrţaje organizuje kroz predmete ili integrativne teme.

Prema svojim potrebama, škola moţe da ih kombinuje. Zagreb: Educa. Grandić, R. Niĉković, R. A mai gyerekek többsége kevéssé motivált az éneklésre, a hangszeres játékra. Az előző generációktól örökölt zenei bináris opciók n rane nem képesek magukévá tenni. Mi kell ahhoz, hogy a fiatal nemzedék a passzív hallgatásból értő befogadóvá sőt aktív zenealkotóvá váljon?

Vissza kell találniuk a zene eredetéhez? A spontán zenealkotást megfigyelve nyomon követhetjük, az miképp formálja át a korábbi rossz élményeket, berögzült sztereotípiákat a zenéléssel, énekléssel kapcsolatban, illetve mik motiválják a gyerekeket sikerrel.

Milyen tényezők együttes jelenléte szükséges és felelős a figyelem, a fegyelem, a motiváció fenntartásáért a közösség- és kultúrateremtő zeneszerző folyamatban. Milyen összefüggés tapasztalható a célzott ingerek mennyisége és a az opciók megvásárlása motiváció, illetve a fegyelem és a káosz között?